BekeLigeti fejlecLogo

 

kreta    logo    okoiskola

Általános Iskola

Alsó tagozat

Bemutatkozás

Az alsó tagozaton jelenleg 4 osztályban - minden évfolyamon 1-1 osztály- tanulnak a gyerekek. A nevelő, oktató munkát kilenc, kiváló szakmai tudással, módszertani felkészültséggel rendelkező, gyermekközpontú szemlélettel rendelkező pedagógus látja el. Munkájukat a még nagyobb hatékonyság érdekében, a tanulócsoportokhoz rendelve, négy asszisztens segíti. Az osztályokban alacsonyabb osztálylétszám biztosítja a tanulóink fejlődését, az egyéni képességeknek megfelelő nevelését, oktatását. Az olvasás – írás tanítása Meixner Ildikó dyslexiaprevenciós módszerével történik, ezt a módszertant követjük a későbbiek során is. Matematikából rengeteg, többnyire saját készítésű eszközt használva, szintén a prevenciót előtérbe helyező módszertannal dolgozunk. Sok „játékkal”, érdekes, könnyen használható, a tananyagot szemléletesen bemutató eszközzel biztosítjuk tanulóink számára a megértést, a kellő motivációt. Tanulóink egyéni képességeinek megfelelő, egyéni szükségleteikhez igazodó fejlődéséhez habilitációs foglalkozásokon nyújtunk még több segítséget. Szükség esetén logopédiai ellátásban részesülnek a gyerekek, mozgássérült tanulóink szomatopedagógiai megsegítést kapnak, orvosi vélemény alapján gyógytestnevelő végzettségű szakember foglalkozik tanulóinkkal.

Munkarendünk részben guruló rendszerű, részben napközis rendszerű oktatás. Minden tanévben rugalmasan, az adott helyzethez- személyi feltételek, integrációs munka- igazodva változik az osztályok munkarendje. Előfordul, hogy a készségtárgyakat más szakaszból, illetve másik osztályból érkező nevelők tanítják.

A napközis foglalkozásokról:

A délutáni felkészülés önálló napközis csoportokban folyik. A 2 × 45 perces tanórát szükség szerint alakítja a pedagógus. Így megfelelő mennyiségű idő jut a hatékony gyakorlásra, rögzítésre, a gyerekek egyéni üteme szerinti haladásra, több időt lehet fordítani a begyakorlásra, több lehetőség nyílik az egyéni megsegítésre is, a délelőtti anyag átismétlésére, elmélyítésére. Alsó tagozatban még fontos a különböző eszközök használata, így ezek a délutáni tanóra során is a gyerekek rendelkezésére állnak.

A napközi ideje alatt fontos a szabadidős tevékenység is, hiszen a gyerekeknek szükségük van a mozgásra, felüdülésre lehetőleg a szabad levegőn, és ha az idő engedi a nevelők élnek is ezzel a lehetőséggel. A tanórák utáni foglalkozások hasznos és változatos időtöltést jelentenek a gyermekek számára, melyek jó alkalmat teremtenek az együtt tevékenykedésre, és ezzel együtt alakítják, formálják a közösséget.

Osztályaink között szoros a kapcsolat, az együttműködés. Nemcsak az óraközi szünetekben találkoznak a gyerekek, hanem számos szabadidős program keretében van alkalmuk megismerni egymást. A színes, érdekes programokon túl, ezzel is segítjük, az egymás iránti tolerancia kialakulását, empatikus készségük fejlődését, egymás szükség szerinti segítését, elfogadását.

Nevelési célkitűzések, fegyelmi, magatartási helyzet

A nevelési célok megegyeznek a Pedagógiai Programban foglaltakkal. A legfontosabb az egymást segítő, elfogadó légkör kialakítása, az egymás iránti kölcsönös tisztelet, a megfelelő viselkedéskultúra kialakítása, nemcsak osztály, hanem az alsó tagozat teljes közösségére értendően. A tanulókat az egyetemes értékek fontosságára neveljük. A kialakult konfliktushelyzeteket azonnal kezeljük, minden érintett bevonásával. A 4. évfolyam végére jól irányítható, már szabálytudattal, sőt kialakult szokásrendszerrel rendelkező közösséggé alakulunk. A jó eredmény az egységes nevelési szemléletnek, látásmódnak köszönhető. 

 

Felső tagozat

Helyzetünk több szempontból speciális, a nevelési-oktatási folyamat eltérő a többségi iskolákban megszokottól. Iskolánk felső tagozatába 11 és 16 év közötti tanulók járnak.

Az osztályok létszáma többnyire 10-14 fő között változik, a tanórák többsége osztálykeretben zajlik.

Az oktatás speciális tanterv szerint, kissé eltérő tantárgyi rendszerben történik. Idegen nyelvet (német) 7. osztálytól tanítunk.

 Az egyes tantárgyak keretein belül elsajátítandó ismeretanyag mennyisége kevesebb, és mélységében is eltér a többségi általános iskolákban megszokottól.

Nagy gondot fordítunk az ismeretszerzéshez szükséges készségek és képességek kialakítására és fejlesztésére.

A meglévő tapasztalatokból kiindulva, reális élethelyzetekkel összekapcsolva, szemléletes formában, több oldalról megközelítve, apró lépésekben, hosszabb gyakorlási idő beiktatásával juttatjuk el tanulóinkat az új ismeretek megszerzéséhez. Elsősorban a mindennapokban használható tudást kívánunk adni.

Kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a közösségek kialakítása, a pozitív megerősítés és az egyéni bánásmód elve. 

Az önálló életvitel és a társadalmi beilleszkedés érdekében fokozatos önállóságot, aktivitást, kitartó munkára nevelést, a konfliktushelyzetek megfelelő kezelését kívánjuk kialakítani tanulóinkban.

Elengedhetetlennek tartjuk a szülőkkel való együttműködést, ennek érdekében több közös rendezvényt szervezünk, hisz gyermekeik problémáinak megoldása csak az ő együttműködésükkel, aktív részvételükkel valósítható meg eredményesen.

Nagy hangsúlyt helyezünk a helyes tanulási szokások megtartására, fejlesztésére, az önálló tanulás kialakítására, ennek érdekében 5-8. osztályban napköziotthonos ellátást és tanulószobai tanórákat szervezünk diákjainknak.

Lassabban haladó tanulóink számára egyéni fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.

Tanulóink szélesebb látókörének, alapvető műveltségének kialakítása érdekében iskolánkban 5-6. évfolyamon könyvtári foglalkozást szervezünk.

A tehetséggondozás iskolánkban több szintéren valósul meg. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében szakköröket szervezünk. Tehetséges diákjaink rendszeresen tanulmányi-, kulturális-, művészeti- és sportversenyeken vesznek részt.

Tehetséggondozás

  • Bábszakkör
  • Énekkar
  • Furulyaszakkör
  • Rajzszakkör
  • Labdarúgás
  • Atlétika

Tanulmányi versenyek

Diákjaink tudásukat számos házi versenyen mutathatják meg: Szépíró- és szépolvasó verseny, Törd a fejed! matematikai verseny

A felső tagozatos tanulóink legrangosabb tanulmányi versenye a Komplex Országos Tanulmányi Verseny, amelyre tanulóink nagy lelkesedéssel készülnek a megadott tantárgyakból. A megyei fordulót intézményünk négy évente szervezi és bonyolítja le. Diákjaink mindig eredményesen szerepelnek.

Kulturális versenyek

Tehetséges tanulóink számára örömmel szervezünk kulturális megmérettetéseket és bemutatókat: mesemondó v, versmondó v.. Diákjainknak lehetőségük van arra, hogy megmutathassák magukat országos rendezvényeken is: Szivárvány Fesztivál, Ki mit tud?

Művészeti versenyek

Rendszeresen képviseltetjük magunkat rajzpályázatokon, melyeken szép eredményeket értünk el.

Kategória: