BekeLigeti fejlecLogo

 

kreta    logo    okoiskola

Készségfejlesztő Iskola

Készségfejlesztő Iskola bemutatkozása 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal rendelkeznek, fejlesztésük során egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkeznek. A tanulási képességet elsősorban a kognitív képességek eltérései határozzák meg. Jellemző az idegrendszer struktúrájának átfogó érintettsége. Az érzékelés gyakran differenciálatlanabb, így az ingerek, észleletek feldolgozási folyamata, szelektálása is nehezített. Gyakran tapasztaljuk az önkéntelen figyelem ingadozását, csapongását különféle ingerforrások között, vagy merev megtapadását egy-egy dolognál. A figyelem szándékos fókuszálása, irányítása nagy erőfeszítést kíván, így hamarabb alakul ki fáradtság.  Az emlékezeti funkciókra jellemző, hogy a munkamemória rövidebb hazóidejű, sok esetben csupán egy-egy új elemet tud befogadni. A hosszú távú tárba nehezebben rögzülnek új elemek. A felejtés kevéssé jellemző, de a felidézéshez gyakran szükségesek a megfelelő kulcsingerek. A felidézést jelentősen támogatja, ha az adott dologhoz, ismerethez a tanulónak pozitív érzelmi kötődése van. A gondolkodásban a megszokott sztereotípiák fontos támpontokat adnak, ugyanakkor ezek okozzák más kontextusban a gondolkodásbeli merevséget, rugalmatlanságot is. Általában az egy szempont szerinti ítéletalkotás, az egyenes következményes következtetések, a ha-akkor összefüggések felismerése jól alkalmazható. Az új ismeret korábbiakhoz való kötése, változó kontextusban való értelmezése, rugalmas alkalmazása, azaz az ismeretek generalizálása nehezített.

Jelenleg az 1.-4. évfolyamon csoportbontásban történik az oktató-nevelő munka a tanulók eltérő képességstruktúrája miatt.

Az alsóbb évfolyamokon különösen nagy hangsúlyt fektetünk a szokásrend kialakítására, a szociális készségek folyamatos fejlesztésére. Néhány év szükséges ahhoz, hogy a gyerekek elsajátítsák és alkalmazzák a kulturált viselkedés, az iskolai élet szabályaihoz való alkalmazkodás alapjait. Apró lépésekben történik a megfelelő társas kapcsolatok gyakorlatának elsajátíttatása. Mindezekkel megalapozzuk a társadalomba való zökkenőmentesebb beilleszkedést. Kiemelt figyelmet fordítunk az önkiszolgálás tevékenységeinek gyakoroltatására, a higiéniai szokások automatizálására. Az alap-kultúrtechnikák elemi szintű megismertetése több tanévet ölel át. Az olvasás-írás, számolás-mérés elemeit cselekvésbe ágyazottan, játékos formában, az összes érzékszerv párhuzamos aktivizálásával ismertetjük meg.

A felsőbb évfolyamokon tovább bővítjük ismereteiket a különböző tantárgyakon belül, képességeik figyelembe vételével és differenciált formában a gyógypedagógiai asszisztensek folyamatos segítségnyújtása mellett. Legfőbb célunk, hogy az önálló életvezetésre felkészítsük tanulóinkat azzal, hogy az olvasás-írás, számolás-mérés területén minél magasabb szintű, alkalmazásképes tudásra tegyenek szert, lehetőségeikhez mérten. Igyekezetünk ellenére vannak olyan fiatalok, akik felnőtt életük során is állandó támogatást, gyámságot igényelnek, önálló életvezetésre nem lesznek alkalmasak.

A készségfejlesztő iskola évfolyamain (9.-10.-11.-12.) tovább folytatódik a közismereti tárgyak oktatása, ismereteik bővítése, elmélyítése. A kommunikációs készség, a beszédértés, a kifejezőkészség fejlesztése, a szókincs bővítése ezeken az évfolyamokon is kiemelt szerepet kap. Az általános tájékozottság szintjének és tartalmának aktualizálása mindennapos feladat. A gyakorlati tevékenységek során, 1-1 évfolyamon a gyakorlati ismeretek átadására, alkalmazására kerül sor. A képzés célja az, hogy a szakmai modulok anyaga az iskolán kívüli életükben hasznossá, alkalmazásképessé váljon.

A fejlesztésben a fő hangsúly nem a műveltségtartalmak elsajátításán, hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető kompetenciák kialakításán van. Az évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés és kompetenciastruktúra szerint a felnőtt életben betölthető eltérő lehetőségek megismerésére, kiválasztására. Az gyakorlati évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az egyéni életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori tevékenységek és a különböző életcélok kitűzésével kell elérni.

Feladataink közé tartozik, hogy az érintett családokkal együttműködve, az iskolai évek után lehetőleg el tudjanak helyezkedni tanulóink védő-óvó munkahelyeken, ezáltal önbecsülésük, magabiztosságuk pozitív irányba fejlődjön, érezzék, hogy értéket teremtenek.

1.-4. csoport tantárgyai: Számolás-mérés, Olvasás-írás, Kommunikáció, Önkiszolgálás, Játékra nevelés, Ábrázolás-alakítás, Ének-zene, Életvitel és gyakorlat, Mozgásnevelés.

5.-8. csoport tantárgyai: Számolás-mérés, Olvasás-írás, Kommunikáció, Környezet- és egészségvédelem, Digitális kultúra, Állampolgári ismeretek, Ábrázolás-alakítás, Ének-zene, Életvitel és gyakorlat, Mozgásnevelés/Testnevelés.

9.-10. évfolyam közismereti tantárgyai: Kommunikáció, Számolás-mérés, Állampolgári ismeretek, Életvitel és gyakorlat, Környezet- és egészségvédelem, Digitális kultúra, Ábrázolás-alakítás, Ének-zene, Testnevelés, Gyakorlati képzés előkészítése, Osztályfőnöki.

11.-12. évfolyam közismereti tantárgyai: Kommunikáció, Számolás-mérés, Környezet- és egészségvédelem, Testnevelés, Osztályfőnöki

 

Kategória: