BekeLigeti fejlecLogo

 

kreta    logo    okoiskola

Bemutatkozunk

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYEGYSÉGE

 

A Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő  Iskola, Szakiskola és EGYMI utazó gyógypedagógiai intézményegysége Zalaegerszeg város és Zalaegerszeg járás köznevelési intézményeibe (óvodákba, általános iskolákba, gimnáziumaiba) járó sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált ellátását biztosítja egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs ellátás keretében.

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók más-más, testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd- és érzelmi- képességekkel érkeznek a többségi óvodákban, iskolákban. Az esélyegyenlőség megteremtése, és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvodák/iskolák kezelni tudják a másságból  adódó egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat, és képesek legyenek arra, hogy a gyermekek/tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsák azokat az egyéni tanulási útvonalakat, amelyek megakadályozhatják az iskolai kudarcok elszenvedését.

Ebben nyújtanak segítséget a többségi pedagógusok számára intézményünk „utazó” gyógypedagógus szakemberei.

Intézményünk, mint egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény biztosítja az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást. Szakmai munkánkat az „Utazó Gyógypedagógusok” munkaközössége irányítja.

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT JOGI HÁTTERE

 • 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (15.§; 20.§; 27.§(8); 45.§(3); 47.§
 • 20/2012.(VIII.31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A 2003-as közoktatási törvény módosítását követően a Béke Ligeti Általános Iskola és Szakiskola 2006. augusztus 1-től EGYMI-vé (Kt. 33.§ 12. bekezdés) alakult, ellátva Zalaegerszeg városban a pedagógiai szakszolgálati feladatokat (logopédia, konduktív pedagógia, gyógytestnevelés) és a szakmai szolgáltatás feladatait (szaktanácsadás, képzés, továbbképzés) is.  Ezáltal bővült az intézmény szerepköre lehetőséget biztosítva gyógypedagógusainknak a szakmai megújulásra, együttműködésre a többségi pedagógusokkal és a szülőkkel.

2011-től az EGYMI hatásköre megváltozott. Továbbra is feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelésének segítése, az  utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése a Zalaegerszegi Tankerület és Zalaegerszeg járás intézményeiben. 2013-tól az EGYMI utazó gyógypedagógusai a pedagógiai célú rehabilitációs ellátást biztosítják. Cél, hogy mindenki számára térben és időben egyaránt hozzáférhető, elérhető legyen az ellátás egyformán magas színvonalon és hasonló körülmények között. Szakszolgálati feladatokat ettől az időponttól nem végezhetnek az EGYMI-k, ezeket a törvényalkotó áthelyezte a pedagógiai szakszolgálatok intézményeibe.

A GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ –, REHABILITÁCIÓS – ÉS

TERÁPIÁS MUNKA

 

A gyógypedagógiai tevékenység egyidejűleg nevelés, terápia és rehabilitáció, amelyet az érintett személy nehezített fejlődési és/vagy életvezetési szükségletei határoznak meg. A gyógypedagógiai tevékenység azokra a személyekre irányul, akik a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartoznak, ők a sajátos nevelési igényűek és ebből következően speciális nevelési, terápiás, rehabilitációs szükségleteiket a gyógypedagógia különböző területeire specializálódott szakemberek képesek kielégíteni figyelembe véve a gyermekek sérülésének milyenségét.

A fejlesztő -, terápiás munkára bármely életkori szakaszban szükség lehet.  Az egyes terápiás eljárások (pl. logopédiai, mozgás, tanulás, művészet, viselkedés, stb.) alkalmazása különösen igényli az individuális alkalmazást. Javaslatot erre a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága tesz, illetve a gyermek állapotától függően a gyógypedagógus választja ki, állítja össze a megfelelő rehabilitációs programot. Az eszközök kiválasztása, az időtartam meghatározása, az eredmények megállapításának módja az egyéni terápiás program részét alkotja.

A sajátos nevelési igény kifejezi a gyermek képességeinek részleges vagy teljes kiesését, eltérő ütemű fejlődését, az életkori sajátosságainak részleges vagy teljes módosulását. Ezért a sajátos nevelési igény a szokásos tartalmak, eljárások és pedagógiai módszerek megváltoztatását teszi szükségessé.

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 137/A. § - a szerint: „Az egészségügyi és

pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott fejlesztési területekre és a fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni szükségleteinek támogatására, az akadályok leküzdésére, új funkciók kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező foglalkozás.” 

A fejlesztések, a terápiás tevékenységek célja a képességfejlesztés, a fejlesztő munka során a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése és a sérült funkciók korrekciója, fejlesztése, esetleg a hiányzó funkciók pótlása, az akadályozott fejlődésből eredő hátrány csökkentése, az iskola alapú képességek, az iskolai teljesítményének növelése, a tanulási-ismeretszerzési folyamatban történő aktív- és eredményes részvétel segítése, eltérő magatartásformák kiegyenlítése, ezáltal a személyiség alakítása, társadalomi cselekvőképességük, a társadalomba való beilleszkedésük támogatása, a gyermekek/tanulók életminőségének javítása, jó közérzetének a megteremtése. Cél továbbá, hogy az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen, a fejlesztés hatására alakuljanak ki olyan kompenzációs stratégiák, melyek javítják a tanulók iskolai teljesítményét, megelőzik vagy csökkentik a tanulási nehézségeket, megváltoztatják a sorozatos tanulási kudarcok következtében kialakult negatív motivációkat, megkedveltessék a tanulást, csökkentsék a viselkedési zavarokat.

A rehabilitációs órakeretben történő fejlesztés történhet egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások során.

ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK, INTÉZMÉNYEK

 

Az integrált nevelésben-oktatásban résztvevő óvodás és iskolás sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátását Zalaegerszeg városban és Zalaegerszeg járásban túlnyomó részben a Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI látja el.

AZ  ELLÁTÁS  FELTÉTELEI

Személyi feltételek

Gyógypedagógusaink a törvénynek megfelelően a sajátos nevelési igény típusának megfelelő végzettséggel rendelkeznek.

 • oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár
 • pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
 • szurdopedagógia szakos gyógypedagógia tanár
 • tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Az utazó gyógypedagógusi szolgálat sokrétű gyógypedagógiai tevékenységet lát el:

 • Logopédia
 • Komplex gyógypedagógiai ellátás
 • Pszichopedagógiai ellátás
 • Szurdopedagógiai tevékenység
 • Tiflopedagógiai tevékenység
 • Autizmus specifikus ellátás

Tárgyi feltételek

A nevelési oktatási intézmények kötelező felszerelésére vonatkozó előírásokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet161-167.§-a, valamint a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az óvodára és az iskolára vonatkozóan a melléklet külön szabályozókat tartalmaz a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának eszközeire.

SZAKMAI MUNKA

A szakmai munkát a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei határozzák meg. Ennek értelmében az elvárások mindig igazodnak a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósul meg.

Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek/tanulók állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.

A fejlesztések magukba foglalják a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és a kognitív képességek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. Gyógypedagógusaink rendszeresen alkalmazzák a korszerű gyógypedagógiai módszereket, a digitális taneszközöket a pedagógiai munka hatékonyabbá tételének érdekében. Munkájukba beépítik a különféle műhelymunkák, tanfolyamok ismereteit, tapasztalatait. Együttműködnek az integráló pedagógusokkal, tanácsadói szerepkörben is megmutatkoznak. Szakmai munkaközösségünk tagjai aktívak, sokoldalúak, innovatívak, folyamatosan képzik magukat, szívesen vesznek részt az intézmény programjain, azok szervezésében. 

Asztalitenisz

Sportsiker asztaliteniszben

2020.02.27-én került megrendezésre a FODISZ szervezésében az Országos Asztalitenisz Diákolimpia döntő Kecskeméten, a Mercedes-Benz Sport Akadémián. A megmérettetésre 14 megyéből érkeztek megyei bajnokok. A megnyitón a résztvevőket Engert Jakabné alpolgármester is köszöntötte, aki elmondta, az ilyen rendezvényeken a sport szeretete mellett fontosnak tartja a verseny összetartó, közösségépítő erejét is.

Zala megye diákjai kiváló eredményeket értek él:

IV. korcsoport:

Ezüstérem- Székely Izabella (zalaegerszegi Béke Ligeti EGYMI) felkészítő: Arnóth József.

Bronzérem- Horváth Petra (Lenti, Móricz EGYMI) felkészítő: Takács Károly.

 

Atlétika

Megyei Atlétika Diákolimpia

Zalaegerszeg 2019.10.01.

 A 2019/2020 tanév atlétika versenyét Zalaegerszegen a Ifjúsági Sportcentrumba rendeztük. A rendezvényen a Béke Ligeti Iskola igazgatója Herold József köszöntötte a diákokat. Kámán Ferenc sportigazgató nyitotta meg versengést. Az őszi versenyen a megyéből 6 iskola csapata képviselte magát. Móricz EGYMI, Koncz EGYMI, Szivárvány EGYMI, Zöldmező EGYMI, Béke Ligeti EGYMI, és a Somssich Antal Általános Iskola. A csapatok sportszerajándék csomagot vettek át a rendezvény végén.

Eredmények a VESPA n olvashatók.

További jó felkészülést a tavaszi versenyhez az alapozó időszakban!

 

Bábszakkör

30 éve működik bábszakkör az iskolánkban. Hetente egy szakköri foglalkozás van. A foglalkozásokon a gyerekek elsajátítják az egyszerű bábkészítési folyamatokat. Egyszerű technikákat alkalmazunk (rajzolás, nyírás, festés, színezés, ragasztás), valamint egyszerű mozgásformákat (báb átadása, fel-le, jobbra-balra mozgatása). A szakkörre járók megtanulnak rövidebb meséket, melyeken keresztül mintát kapnak a helyes erkölcsi normákról és magatartási szabályokról. A közönség előtti megszólalás, előadás utáni taps, dicsérő szavak, versenyeredmények növelik nemcsak a félénkebb, hanem minden szakkörre járó tanuló önbizalmát, bátorságát. Kiemelt szerepet kap a gyermekek önálló tevékenysége. Nagy kihívás egy-egy műsor elkészítése, de hálás feladat, mert a nézők élvezik az előadást és mindig lehet vele sikert elérni.

 

Kölyökatlétika

Szabadidősport

Zalaegerszeg 2020. 02. 11.

A Zala Megyei Speciális Sportszövetség 2020 év szabadidősport rendezvénysorozatának első programja a KÖLYÖK ATLÉTIKA volt, melyre a megyéből 6 iskola csapata nevezett. Móricz EGYMI- Lenti, Szivárvány EGYMI – Nagykanizsa, Koncz EGYMI- Zalaszentgrót, Zöldmező EGYMI- Keszthely, Somssich Antal Iskola- Zalakomár, Békeligeti EGYMI – Zalaegerszeg. A résztvevőket Sziver Krisztina megyei verseny rendezője köszöntötte, és a rendezvényt Kámán Ferenc sportigazgató nyitotta meg. A 6 állomásból, álló programot vidáman teljesítették a kölyökatléták.

A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan érdekes eszköz, igazi kalanddá tette ezt a napot a megyéből érkező különböző sérülésspecifikummal élő 60 sportolónak.

A nap második felében a zalaegerszegi Jégcsarnok meghívásának köszönhetően egy új sportágat próbálhattak ki tanítványaink, a jégkorcsolyázást, amit nagyon élveztek!

A napot pizzapartyval zártuk!

Köszönjük a lehetőséget!

 

Labdarúgás

2019. szeptember 25-én Lentiben rendeztük a tanév első diákolimpiai versenyét

A labdarúgó megyei fordulóra 7 csapat nevezett, és versengett a dobogós helyekért.

2 korcsoportban/ III.-IV, V./ játszottak a csapatok.

A rendezvényt a Móricz Iskola igazgatója Szabóné Zakó Krisztina nyitotta meg, aki a mozgás fontosságát hangsúlyozta majd Sziver Krisztina a FODISZ koordinátora az edzők világnapja alkalmából szólt az edzői munka fontosságáról. Kovács Béla labdarúgó bíró ismertette a szabályokat, majd a sportszerű játékra hívta fel a figyelmet. A megnyitó után közös speciális sportági bemelegítést tartott a Móricz EGYMI új testnevelője Gaál László, aki sikeres labdarúgójátékos volt. A jó hangulatú rendezvényen a következő sorrend alakult ki.

Eredmények:

III-IV. korcsoport

 • Zalakomári Általános Iskola
 • Zöldmező Iskola- Keszthely
 • Móricz Iskola- Lenti
 • Béke Ligeti Iskola- Zalaegerszeg

V. korcsoport

1. Zöldmező Iskola- Keszthely

2. Szivárvány EGYMI - Nagykanizsa

3. Béke Ligeti Iskola- Zalaegerszeg

 

Tánc csoport

 

Zsinórlabda

Zsinórlabda országos döntőn szerepelt a zalaegerszegi Béke Ligeti EGYMI

 

Pécsett rendezték a tanulásban akadályozott diákok számára a Zsinórlabda Diákolimpia Országos Döntőt 2020.03.01-02.án mintegy 150 tanuló – részvételével.

Az ANK Sportcentrumban három pályán zajlottak az izgalmas és magas színvonalú mérkőzések.

A tornagyőzelem Tatabánya és Tata csapata között dőlt el. 

A díjakat Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Sztojkovics  Éva, a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke és Toponári Gábor, a FODISZ ügyvezető igazgatója adták át.

A zalaegerszegi csapat a 10. helyen végzett.          

Csapattagok, és felkészítő tanárai:

1.       

Székely Izabella

9.o.

2.       

Balogh Bence

8.o.

3.       

Borda Zoltán

8.o.

4.       

Kovács Noel

8.o.

5.       

Varga Viktória

8.o.

6.       

Ádám Dániel

8.o.

7.       

Czender Rómeó

7.o.

8.       

Boronyák Gergő

6.o.

9.       

Balázs Bálint

6.o.

10.   

Erdélyi Szimonetta

6.o.

11.   

Arnóth József

testnevelő

12.   

Herczeg Ottó

tanár

Forrás:

A közel 1500 (!) fotót tartalmazó album itt tekinthető meg: https://photos.app.goo.gl/u8sYCQYZ5DyXuzwaA

További (FODISZ Iroda által készített) fotók az alább linken:

2019. március 1.:

https://drive.google.com/drive/folders/1SvmB-qk2B5N28fU-v4ANrU2Q6UCfHgnc?usp=sharing

2019. március 2. 

https://drive.google.com/drive/folders/1O4RctCaMWFEZ8vLASrl9PBPuSxtw3DvM?usp=sharing

Készségfejlesztő Iskola bemutatkozása 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók igen eltérő egyéni adottságokkal rendelkeznek, fejlesztésük során egyénenként is eltérő nevelési, oktatási igények és szükségletek jelentkeznek. A tanulási képességet elsősorban a kognitív képességek eltérései határozzák meg. Jellemző az idegrendszer struktúrájának átfogó érintettsége. Az érzékelés gyakran differenciálatlanabb, így az ingerek, észleletek feldolgozási folyamata, szelektálása is nehezített. Gyakran tapasztaljuk az önkéntelen figyelem ingadozását, csapongását különféle ingerforrások között, vagy merev megtapadását egy-egy dolognál. A figyelem szándékos fókuszálása, irányítása nagy erőfeszítést kíván, így hamarabb alakul ki fáradtság.  Az emlékezeti funkciókra jellemző, hogy a munkamemória rövidebb hazóidejű, sok esetben csupán egy-egy új elemet tud befogadni. A hosszú távú tárba nehezebben rögzülnek új elemek. A felejtés kevéssé jellemző, de a felidézéshez gyakran szükségesek a megfelelő kulcsingerek. A felidézést jelentősen támogatja, ha az adott dologhoz, ismerethez a tanulónak pozitív érzelmi kötődése van. A gondolkodásban a megszokott sztereotípiák fontos támpontokat adnak, ugyanakkor ezek okozzák más kontextusban a gondolkodásbeli merevséget, rugalmatlanságot is. Általában az egy szempont szerinti ítéletalkotás, az egyenes következményes következtetések, a ha-akkor összefüggések felismerése jól alkalmazható. Az új ismeret korábbiakhoz való kötése, változó kontextusban való értelmezése, rugalmas alkalmazása, azaz az ismeretek generalizálása nehezített.

Jelenleg az 1.-4. évfolyamon csoportbontásban történik az oktató-nevelő munka a tanulók eltérő képességstruktúrája miatt.

Az alsóbb évfolyamokon különösen nagy hangsúlyt fektetünk a szokásrend kialakítására, a szociális készségek folyamatos fejlesztésére. Néhány év szükséges ahhoz, hogy a gyerekek elsajátítsák és alkalmazzák a kulturált viselkedés, az iskolai élet szabályaihoz való alkalmazkodás alapjait. Apró lépésekben történik a megfelelő társas kapcsolatok gyakorlatának elsajátíttatása. Mindezekkel megalapozzuk a társadalomba való zökkenőmentesebb beilleszkedést. Kiemelt figyelmet fordítunk az önkiszolgálás tevékenységeinek gyakoroltatására, a higiéniai szokások automatizálására. Az alap-kultúrtechnikák elemi szintű megismertetése több tanévet ölel át. Az olvasás-írás, számolás-mérés elemeit cselekvésbe ágyazottan, játékos formában, az összes érzékszerv párhuzamos aktivizálásával ismertetjük meg.

A felsőbb évfolyamokon tovább bővítjük ismereteiket a különböző tantárgyakon belül, képességeik figyelembe vételével és differenciált formában a gyógypedagógiai asszisztensek folyamatos segítségnyújtása mellett. Legfőbb célunk, hogy az önálló életvezetésre felkészítsük tanulóinkat azzal, hogy az olvasás-írás, számolás-mérés területén minél magasabb szintű, alkalmazásképes tudásra tegyenek szert, lehetőségeikhez mérten. Igyekezetünk ellenére vannak olyan fiatalok, akik felnőtt életük során is állandó támogatást, gyámságot igényelnek, önálló életvezetésre nem lesznek alkalmasak.

A készségfejlesztő iskola évfolyamain (9.-10.-11.-12.) tovább folytatódik a közismereti tárgyak oktatása, ismereteik bővítése, elmélyítése. A kommunikációs készség, a beszédértés, a kifejezőkészség fejlesztése, a szókincs bővítése ezeken az évfolyamokon is kiemelt szerepet kap. Az általános tájékozottság szintjének és tartalmának aktualizálása mindennapos feladat. A gyakorlati tevékenységek során, 1-1 évfolyamon a gyakorlati ismeretek átadására, alkalmazására kerül sor. A képzés célja az, hogy a szakmai modulok anyaga az iskolán kívüli életükben hasznossá, alkalmazásképessé váljon.

A fejlesztésben a fő hangsúly nem a műveltségtartalmak elsajátításán, hanem a meglévő képességelőnyökre építve az alapvető kompetenciák kialakításán van. Az évfolyamokon a tanulók felkészülnek az eltérő érdeklődés és kompetenciastruktúra szerint a felnőtt életben betölthető eltérő lehetőségek megismerésére, kiválasztására. Az gyakorlati évfolyamok során a differenciálást legfőképpen az egyéni életlehetőségek, képességek felismertetésén keresztül az eltérő felnőtt életkori tevékenységek és a különböző életcélok kitűzésével kell elérni.

Feladataink közé tartozik, hogy az érintett családokkal együttműködve, az iskolai évek után lehetőleg el tudjanak helyezkedni tanulóink védő-óvó munkahelyeken, ezáltal önbecsülésük, magabiztosságuk pozitív irányba fejlődjön, érezzék, hogy értéket teremtenek.

1.-4. csoport tantárgyai: Számolás-mérés, Olvasás-írás, Kommunikáció, Önkiszolgálás, Játékra nevelés, Ábrázolás-alakítás, Ének-zene, Életvitel és gyakorlat, Mozgásnevelés.

5.-8. csoport tantárgyai: Számolás-mérés, Olvasás-írás, Kommunikáció, Környezet- és egészségvédelem, Digitális kultúra, Állampolgári ismeretek, Ábrázolás-alakítás, Ének-zene, Életvitel és gyakorlat, Mozgásnevelés/Testnevelés.

9.-10. évfolyam közismereti tantárgyai: Kommunikáció, Számolás-mérés, Állampolgári ismeretek, Életvitel és gyakorlat, Környezet- és egészségvédelem, Digitális kultúra, Ábrázolás-alakítás, Ének-zene, Testnevelés, Gyakorlati képzés előkészítése, Osztályfőnöki.

11.-12. évfolyam közismereti tantárgyai: Kommunikáció, Számolás-mérés, Környezet- és egészségvédelem, Testnevelés, Osztályfőnöki

 

ISKOLÁNK ÖKOISKOLA

Intézményünk a 2016/17. tanév óta tagja a magyarországi Ökoiskola hálózatnak. Az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a nevelőtestület fontosnak tartja a tanulók környezettudatos magatartásformáinak erősítését, az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.

 • előnyben részesítjük a komplex, valós élethez közel álló szituációkat,
 • beépítjük az ismeretek elsajátításába az adekvát világnapokat,
 • a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezzük a hangsúlyt,
 • törekszünk arra, hogy az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka,
 • hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével kialakítottak,
 • hogy az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen külső kapcsolatoknak,
 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal,
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét,
 • szelektíven gyűjteni a hulladékot, meghatározott ütemben üríteni a szelektív konténerekbe,
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani,
 • megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit

 

ÖKO munkaterv 2023 - 2024

ÖKO munkaterv 2021 - 2022

ÖKO munkaterv 2019 - 2020

ÖKO beszámoló 2020 - 2021

ÖKO beszámoló 2019 - 2020

ÖKO beszámoló 2017

ÖKO csoport tervezett jeles napjai

ÖKO munkaterv

Így készült az udvarunk

 

 

Ökoiskolai díjátadó

 

"CseppetSem!"

 

Egészségnap

 

Szépülő kertünk

Sziklakert építés

 

Táborjaink

 

Te szedd!

 

2022. Te szedd!

 

 

Városi ÖKO-nap

 

Víz világnapja

 

Zöld sport

 

 

Alsó tagozat

Bemutatkozás

Az alsó tagozaton jelenleg 4 osztályban - minden évfolyamon 1-1 osztály- tanulnak a gyerekek. A nevelő, oktató munkát kilenc, kiváló szakmai tudással, módszertani felkészültséggel rendelkező, gyermekközpontú szemlélettel rendelkező pedagógus látja el. Munkájukat a még nagyobb hatékonyság érdekében, a tanulócsoportokhoz rendelve, négy asszisztens segíti. Az osztályokban alacsonyabb osztálylétszám biztosítja a tanulóink fejlődését, az egyéni képességeknek megfelelő nevelését, oktatását. Az olvasás – írás tanítása Meixner Ildikó dyslexiaprevenciós módszerével történik, ezt a módszertant követjük a későbbiek során is. Matematikából rengeteg, többnyire saját készítésű eszközt használva, szintén a prevenciót előtérbe helyező módszertannal dolgozunk. Sok „játékkal”, érdekes, könnyen használható, a tananyagot szemléletesen bemutató eszközzel biztosítjuk tanulóink számára a megértést, a kellő motivációt. Tanulóink egyéni képességeinek megfelelő, egyéni szükségleteikhez igazodó fejlődéséhez habilitációs foglalkozásokon nyújtunk még több segítséget. Szükség esetén logopédiai ellátásban részesülnek a gyerekek, mozgássérült tanulóink szomatopedagógiai megsegítést kapnak, orvosi vélemény alapján gyógytestnevelő végzettségű szakember foglalkozik tanulóinkkal.

Munkarendünk részben guruló rendszerű, részben napközis rendszerű oktatás. Minden tanévben rugalmasan, az adott helyzethez- személyi feltételek, integrációs munka- igazodva változik az osztályok munkarendje. Előfordul, hogy a készségtárgyakat más szakaszból, illetve másik osztályból érkező nevelők tanítják.

A napközis foglalkozásokról:

A délutáni felkészülés önálló napközis csoportokban folyik. A 2 × 45 perces tanórát szükség szerint alakítja a pedagógus. Így megfelelő mennyiségű idő jut a hatékony gyakorlásra, rögzítésre, a gyerekek egyéni üteme szerinti haladásra, több időt lehet fordítani a begyakorlásra, több lehetőség nyílik az egyéni megsegítésre is, a délelőtti anyag átismétlésére, elmélyítésére. Alsó tagozatban még fontos a különböző eszközök használata, így ezek a délutáni tanóra során is a gyerekek rendelkezésére állnak.

A napközi ideje alatt fontos a szabadidős tevékenység is, hiszen a gyerekeknek szükségük van a mozgásra, felüdülésre lehetőleg a szabad levegőn, és ha az idő engedi a nevelők élnek is ezzel a lehetőséggel. A tanórák utáni foglalkozások hasznos és változatos időtöltést jelentenek a gyermekek számára, melyek jó alkalmat teremtenek az együtt tevékenykedésre, és ezzel együtt alakítják, formálják a közösséget.

Osztályaink között szoros a kapcsolat, az együttműködés. Nemcsak az óraközi szünetekben találkoznak a gyerekek, hanem számos szabadidős program keretében van alkalmuk megismerni egymást. A színes, érdekes programokon túl, ezzel is segítjük, az egymás iránti tolerancia kialakulását, empatikus készségük fejlődését, egymás szükség szerinti segítését, elfogadását.

Nevelési célkitűzések, fegyelmi, magatartási helyzet

A nevelési célok megegyeznek a Pedagógiai Programban foglaltakkal. A legfontosabb az egymást segítő, elfogadó légkör kialakítása, az egymás iránti kölcsönös tisztelet, a megfelelő viselkedéskultúra kialakítása, nemcsak osztály, hanem az alsó tagozat teljes közösségére értendően. A tanulókat az egyetemes értékek fontosságára neveljük. A kialakult konfliktushelyzeteket azonnal kezeljük, minden érintett bevonásával. A 4. évfolyam végére jól irányítható, már szabálytudattal, sőt kialakult szokásrendszerrel rendelkező közösséggé alakulunk. A jó eredmény az egységes nevelési szemléletnek, látásmódnak köszönhető. 

 

Felső tagozat

Helyzetünk több szempontból speciális, a nevelési-oktatási folyamat eltérő a többségi iskolákban megszokottól. Iskolánk felső tagozatába 11 és 16 év közötti tanulók járnak.

Az osztályok létszáma többnyire 10-14 fő között változik, a tanórák többsége osztálykeretben zajlik.

Az oktatás speciális tanterv szerint, kissé eltérő tantárgyi rendszerben történik. Idegen nyelvet (német) 7. osztálytól tanítunk.

 Az egyes tantárgyak keretein belül elsajátítandó ismeretanyag mennyisége kevesebb, és mélységében is eltér a többségi általános iskolákban megszokottól.

Nagy gondot fordítunk az ismeretszerzéshez szükséges készségek és képességek kialakítására és fejlesztésére.

A meglévő tapasztalatokból kiindulva, reális élethelyzetekkel összekapcsolva, szemléletes formában, több oldalról megközelítve, apró lépésekben, hosszabb gyakorlási idő beiktatásával juttatjuk el tanulóinkat az új ismeretek megszerzéséhez. Elsősorban a mindennapokban használható tudást kívánunk adni.

Kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a közösségek kialakítása, a pozitív megerősítés és az egyéni bánásmód elve. 

Az önálló életvitel és a társadalmi beilleszkedés érdekében fokozatos önállóságot, aktivitást, kitartó munkára nevelést, a konfliktushelyzetek megfelelő kezelését kívánjuk kialakítani tanulóinkban.

Elengedhetetlennek tartjuk a szülőkkel való együttműködést, ennek érdekében több közös rendezvényt szervezünk, hisz gyermekeik problémáinak megoldása csak az ő együttműködésükkel, aktív részvételükkel valósítható meg eredményesen.

Nagy hangsúlyt helyezünk a helyes tanulási szokások megtartására, fejlesztésére, az önálló tanulás kialakítására, ennek érdekében 5-8. osztályban napköziotthonos ellátást és tanulószobai tanórákat szervezünk diákjainknak.

Lassabban haladó tanulóink számára egyéni fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk.

Tanulóink szélesebb látókörének, alapvető műveltségének kialakítása érdekében iskolánkban 5-6. évfolyamon könyvtári foglalkozást szervezünk.

A tehetséggondozás iskolánkban több szintéren valósul meg. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében szakköröket szervezünk. Tehetséges diákjaink rendszeresen tanulmányi-, kulturális-, művészeti- és sportversenyeken vesznek részt.

Tehetséggondozás

 • Bábszakkör
 • Énekkar
 • Furulyaszakkör
 • Rajzszakkör
 • Labdarúgás
 • Atlétika

Tanulmányi versenyek

Diákjaink tudásukat számos házi versenyen mutathatják meg: Szépíró- és szépolvasó verseny, Törd a fejed! matematikai verseny

A felső tagozatos tanulóink legrangosabb tanulmányi versenye a Komplex Országos Tanulmányi Verseny, amelyre tanulóink nagy lelkesedéssel készülnek a megadott tantárgyakból. A megyei fordulót intézményünk négy évente szervezi és bonyolítja le. Diákjaink mindig eredményesen szerepelnek.

Kulturális versenyek

Tehetséges tanulóink számára örömmel szervezünk kulturális megmérettetéseket és bemutatókat: mesemondó v, versmondó v.. Diákjainknak lehetőségük van arra, hogy megmutathassák magukat országos rendezvényeken is: Szivárvány Fesztivál, Ki mit tud?

Művészeti versenyek

Rendszeresen képviseltetjük magunkat rajzpályázatokon, melyeken szép eredményeket értünk el.

1977 óta működik intézményünkben iskolai könyvtár.

Gyűjteményünkkel, szolgáltatásainkkal nem csak az itt folyó oktató-nevelő munkát segítjük, hanem a városi és az utazós gyógypedagógusok munkáját is.

Barátságos környezetben, modern IKT eszközökkel állunk az itt dolgozók és tanulók rendelkezésére.

Esélyegyenlőséget biztosítunk az intézmény hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő diákjai számára.

Iskolai könyvtárunk kulturális rendezvényeknek, vetélkedőknek, szakmai megbeszéléseknek is gyakran helyet biztosít, mivel az intézmény egyik legimpozánsabb tere.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

           - kölcsönzés a tanév során

           - helyben használat könyvtári foglalkozásokon

           - játékos könyvtárhasználati órák

           - szabadidős tevékenységek színtere

           - gyógypedagógiai, speciális szakmai kiadványok gyűjtése, gondozása

Könyvtárunk igazodik az iskola működési rendjéhez. Mindennap várja az itt tanuló gyerekeket, itt tanító pedagógusokat.

„Önmagában véve senki sem szép vagy rút,

jó vagy gonosz, jelentős vagy tompa szellem,

hiszen az ember értéke mindig attól függ,

hisznek, vagy kételkednek benne.”

(R. Musil)

 

A Béke Ligeti Általános Iskola a társadalmi szükséglet céljából létrehozott folyamatos emberi együttműködés, mivel a 1945 után az szellemileg gyengébben fejlett gyermekek intézményes iskolai oktatása – nevelése országosan erőteljes fejlődésnek indult. Megváltozott a régi helytelen szemlélet, amely szerint a sérült gyerekekkel való foglalkozás karitatív jellegű tevékenység. Az általános iskolák megszervezése és új tanterve igényelte a tanulók közti differenciálást. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a fejlődésében gátolt, vagy idegrendszeri károsodás miatt súlyos tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek oktatását-nevelését speciális intézményekben, iskolákban lehet csak eredményesen végezni. Ilyen speciális feladatot megoldó intézmény a Béke Ligeti Általános Iskola is, amely feladatai minősége és nagysága alapján és a vezetés által szabályozott munkafolyamatokkal közelíti meg a céljait és látja el a feladatait.

 

Összevont csoportok

 Az oktatásra vonatkozó legkorábbi hivatalos dokumentumok az 1954/55-ös tanévből lelhetők fel. A város iskoláiból a gyenge tanulmányi eredményük alapján kiválogatott gyermekek részére 2-3 osztályból alakított ún. összevont csoportok kezdték meg működésüket. Szervezetileg ezek az osztályok egy-egy általános iskolához tartoztak. A tanítást azok az általános iskolai nevelők végezték, akik szívesen vállalták ezt a munkát. A szakmai felügyeletet és irányítást a zalaszentgróti Gyógypedagógiai Nevelőintézet igazgatója látta el, a szakfelügyeletet pedig közvetlenül a Művelődésügyi Minisztérium Gyógypedagógiai Osztálya gyakorolta. A tagozatos osztályok hivatalos elnevezése így hangzott:” Általános Iskolák mellett működő Gyógypedagógiai Osztályok”. A gyógypedagógiai osztályokat 4 nevelő oktatta:

 • Besskó Józsefné tanító
 • Dr. Liptai Jenőné szakoktató
 • Csay József tanító
 • Bagi Margit tanító

A fejlődő város lakosságának gyors emelkedésével a szellemileg gyengébben fejlett gyermekek száma is évről-évre nőtt. A szakember hiányt mutatja, hogy a tanulók vizsgálatát 1952/53-ban egy Zalaszentgrótról hívott gyógypedagógus végezte a tavaszi szünetben. A gyógypedagógiai vizsgálatot idegszakorvos egészítette ki véleményével.

Az áthelyezésről a végleges határozatot a zalaszentgróti Gyógypedagógiai Nevelőintézet igazgatója hozta. Az áthelyezés feltételei az 1954-es tanévtől kezdődően javultak, az önálló gyógypedagógiai iskola létrehozása egyre sürgetőbbé vált.

 

Kisegítő Iskola

Az iskola önálló életét és munkáját 1964. szeptember 1-én, eredetileg a Gazdakör számára épített /1929/, majd egyéb célokra felhasznált / kórház, zeneiskola / többszörösen átalakított létesítményben kezdte meg a Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 4. szám alatt. Az épület 4 kis tanteremből és egy külön bejárattal nem rendelkező irodahelyiségből állt. Az iskola hivatalos elnevezése 1965-től Kisegítő Iskola.

„Egyre nehezebb volt tagiskolaként működtetni, így a Zala Megyei Tanács 65/1964. Eln.sz. határozatával 1964. szeptember 1.-től önálló iskolának nyilvánította. A zalaegerszegi gyógypedagógiai iskola fejlesztését a Művelődésügyi minisztérium engedélyezte. Az iskola az 1964/65-ös tanévtől kezdve 4 tanulócsoporttal működik. A zalaegerszegi Petőfi Iskola – az ott felduzzadt tanulólétszám miatt – a gyógypedagógiai iskola irányítását a továbbiakban megnyugtatóan ellátni nem tudja és egyébként is a négycsoportos gyógypedagógiai iskolák országosan is önálló gazdálkodással és igazgatással működnek. Igazgatója Dr. Szeliánszky Zoltánné lett”. /Idézet a Zalaegerszegi Általános Iskolák negyedszázados története című kiadványból/

Az első gyógypedagógiai tanári képesítéssel rendelkező nevelő, - Dr. Szeliánszky Zoltánné személyében -  1956-ban került városunkba. 1964-ig tagozatvezetőként, majd 1964-től 1986-ig a létrehozott önálló kisegítő iskola igazgatónőjeként végzett eredményes gyógypedagógiai tevékenységet.

A kezdeti szegényes tárgyi feltételek az 1967/68-as tanévtől javultak. A bútorzat, és az oktatást segítő eszközök / rádió, magnetofon / készlete is bővült, a szaklapok választéka is nőtt. A hetvenes években kezdődött a könyvtár állományának kialakulása. A Kisegítő Iskola megalakulásától számítva 13 évig működött a Pázmány Péter úti épületben.

A létszámbeli növekedés / 1976-ban 176 tanuló 25 nevelő / és az egyre nagyobb körben elfogadott gyógypedagógiai tevékenység hatására lehetőség nyílt egy új, korszerű épület megépítésére.

 

A Béke Ligeti iskola

 Az új iskola jó tárgyi feltételei indult. Az épület szép, tágas, világos. A 42660m2 kerítéssel határolt terület magába foglalja a sportpályát, a játékudvart, a betonozott kisudvart, a veteményes gyakorló kertet és magát az épületet, mely 7749 m2 és 7974 m3 légterű.

1985. I. sz. törvény lényeges változást hozott a speciális tantervű iskolák, így intézményünk életében is. Iskolatípusunk az általános iskolai rendszer szerves része lett, amely szélesítette a tanulók továbbtanulási lehetőségeit, segítette társadalmi beilleszkedésüket. Ekkor kapta iskolánk a Kisegítő Iskola elnevezés helyett a Béke Ligeti Általános iskola nevet.

1988-tól szerveztük meg az általános iskola mellett a speciális szakiskolai képzést. Kezdetben a Munkácsy Mihály Szakképző Intézettel közösen, majd 1992-től önállóan két évfolyamos szakmai képzéssel.

Iskolánk 2006. augusztus 1-től Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik. A módszertani intézmény egyik alapvető feladata a város óvodáiban és iskoláiban a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének, oktatásának segítése, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása és szakmai szolgáltatás nyújtása.

2011-ben az Európai Unió és a Magyar Állam által, az Új Széchenyi Terv keretében nyújtott támogatásból (40 millió forint), és a Deák Ferenc Új Városépítő Program keretéből ( 20 millió forint) valósulhatott meg iskolánk akadálymentesítése.

Az évek folyamán az intézmény számos szakmai, társadalmi elismerést kapott:

 • városi elismerést 1997–ben,
 • városi elismerést a nevelőtestület 2004-ben.
 • Megyei Pedagógiai Nívódíjat 2005-ben.
 • Ferenczi György Emlékérem 2007-ben.

Az idő bizonyította, hogy ez az új, a hagyományos iskolai tevékenységre ráépülő komplex gyógypedagógiai rendszer, sikeres szakmai együttműködés kezdetét jelentette a város többségi oktatási intézményeivel és óvodáival.

 

Szakiskolánk

Nagy múlttal és jelentős hagyományokkal rendelkező szakiskolánk 1988-ban, az országban elsők között jött létre olyan tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára, akiknek ez az iskolatípus jelentette a legjobb lehetőséget az általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányaik folytatására. Kezdetben fémipari szakmákat tanultak tanulóink, majd ez időről időre változott az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva. Jelenleg 3 szakmában folytatunk szakmai bizonyítványt adó képzést (divatszabó, textiltermék-összeállító, parkgondozó).

A szakiskolai oktatás fő célja egyrészt az általános iskolában szerzett tudás és kompetenciák  megerősítése és továbbfejlesztése, másrészt olyan, a sajátos nevelési igényű tanulóink képességeinek megfelelő szakmai végzettség nyújtása, amely biztosítja a társadalomba, a munka világába történő eredményes beilleszkedést, és segíti az önálló felnőtt életkezdést, életvezetést. Mindezt gyógypedagógiai szemlélettel és módszerekkel, az adott szakmák által megkövetelt adekvát tudás átadásával igyekszünk megtenni.

 

Választható szakjaink:

Szakma-csoport

Választható nyelv

Egyéb tájékoztató,
tervezett kimenet

Felvehető létszám

Kertészet és parképítés

-

Parkgondozó

részszakképesítés

OKJ 21 622 02

képzési idő 2 év

12

Könnyűipar

-

Textiltermék-összeállító részszakképesítés

OKJ 21 542 02

képzési idő 2 év

12

Kreatív ágazat

német

Divatszabó

szakképesítés

Szakmaszám: 34 542 08

képzési idő 4 év

12

 

 

Pályaorientáció 2020

 

Pénzhét

Fogalomtár

Pénzügy-mérőlap feladatok