BekeLigeti fejlecLogo

 

kreta    logo    okoiskola

EGYMI

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYEGYSÉGE

 

A Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő  Iskola, Szakiskola és EGYMI utazó gyógypedagógiai intézményegysége Zalaegerszeg város és Zalaegerszeg járás köznevelési intézményeibe (óvodákba, általános iskolákba, gimnáziumaiba) járó sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált ellátását biztosítja egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs ellátás keretében.

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók más-más, testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd- és érzelmi- képességekkel érkeznek a többségi óvodákban, iskolákban. Az esélyegyenlőség megteremtése, és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvodák/iskolák kezelni tudják a másságból  adódó egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat, és képesek legyenek arra, hogy a gyermekek/tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsák azokat az egyéni tanulási útvonalakat, amelyek megakadályozhatják az iskolai kudarcok elszenvedését.

Ebben nyújtanak segítséget a többségi pedagógusok számára intézményünk „utazó” gyógypedagógus szakemberei.

Intézményünk, mint egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény biztosítja az utazó gyógypedagógiai szolgáltatást. Szakmai munkánkat az „Utazó Gyógypedagógusok” munkaközössége irányítja.

AZ UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT JOGI HÁTTERE

 • 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (15.§; 20.§; 27.§(8); 45.§(3); 47.§
 • 20/2012.(VIII.31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A 2003-as közoktatási törvény módosítását követően a Béke Ligeti Általános Iskola és Szakiskola 2006. augusztus 1-től EGYMI-vé (Kt. 33.§ 12. bekezdés) alakult, ellátva Zalaegerszeg városban a pedagógiai szakszolgálati feladatokat (logopédia, konduktív pedagógia, gyógytestnevelés) és a szakmai szolgáltatás feladatait (szaktanácsadás, képzés, továbbképzés) is.  Ezáltal bővült az intézmény szerepköre lehetőséget biztosítva gyógypedagógusainknak a szakmai megújulásra, együttműködésre a többségi pedagógusokkal és a szülőkkel.

2011-től az EGYMI hatásköre megváltozott. Továbbra is feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók együttnevelésének segítése, az  utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése a Zalaegerszegi Tankerület és Zalaegerszeg járás intézményeiben. 2013-tól az EGYMI utazó gyógypedagógusai a pedagógiai célú rehabilitációs ellátást biztosítják. Cél, hogy mindenki számára térben és időben egyaránt hozzáférhető, elérhető legyen az ellátás egyformán magas színvonalon és hasonló körülmények között. Szakszolgálati feladatokat ettől az időponttól nem végezhetnek az EGYMI-k, ezeket a törvényalkotó áthelyezte a pedagógiai szakszolgálatok intézményeibe.

A GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ –, REHABILITÁCIÓS – ÉS

TERÁPIÁS MUNKA

 

A gyógypedagógiai tevékenység egyidejűleg nevelés, terápia és rehabilitáció, amelyet az érintett személy nehezített fejlődési és/vagy életvezetési szükségletei határoznak meg. A gyógypedagógiai tevékenység azokra a személyekre irányul, akik a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartoznak, ők a sajátos nevelési igényűek és ebből következően speciális nevelési, terápiás, rehabilitációs szükségleteiket a gyógypedagógia különböző területeire specializálódott szakemberek képesek kielégíteni figyelembe véve a gyermekek sérülésének milyenségét.

A fejlesztő -, terápiás munkára bármely életkori szakaszban szükség lehet.  Az egyes terápiás eljárások (pl. logopédiai, mozgás, tanulás, művészet, viselkedés, stb.) alkalmazása különösen igényli az individuális alkalmazást. Javaslatot erre a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága tesz, illetve a gyermek állapotától függően a gyógypedagógus választja ki, állítja össze a megfelelő rehabilitációs programot. Az eszközök kiválasztása, az időtartam meghatározása, az eredmények megállapításának módja az egyéni terápiás program részét alkotja.

A sajátos nevelési igény kifejezi a gyermek képességeinek részleges vagy teljes kiesését, eltérő ütemű fejlődését, az életkori sajátosságainak részleges vagy teljes módosulását. Ezért a sajátos nevelési igény a szokásos tartalmak, eljárások és pedagógiai módszerek megváltoztatását teszi szükségessé.

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 137/A. § - a szerint: „Az egészségügyi és

pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott fejlesztési területekre és a fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat figyelembevételével a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egyéni szükségleteinek támogatására, az akadályok leküzdésére, új funkciók kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező foglalkozás.” 

A fejlesztések, a terápiás tevékenységek célja a képességfejlesztés, a fejlesztő munka során a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése és a sérült funkciók korrekciója, fejlesztése, esetleg a hiányzó funkciók pótlása, az akadályozott fejlődésből eredő hátrány csökkentése, az iskola alapú képességek, az iskolai teljesítményének növelése, a tanulási-ismeretszerzési folyamatban történő aktív- és eredményes részvétel segítése, eltérő magatartásformák kiegyenlítése, ezáltal a személyiség alakítása, társadalomi cselekvőképességük, a társadalomba való beilleszkedésük támogatása, a gyermekek/tanulók életminőségének javítása, jó közérzetének a megteremtése. Cél továbbá, hogy az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen, a fejlesztés hatására alakuljanak ki olyan kompenzációs stratégiák, melyek javítják a tanulók iskolai teljesítményét, megelőzik vagy csökkentik a tanulási nehézségeket, megváltoztatják a sorozatos tanulási kudarcok következtében kialakult negatív motivációkat, megkedveltessék a tanulást, csökkentsék a viselkedési zavarokat.

A rehabilitációs órakeretben történő fejlesztés történhet egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások során.

ELLÁTOTT TELEPÜLÉSEK, INTÉZMÉNYEK

 

Az integrált nevelésben-oktatásban résztvevő óvodás és iskolás sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátását Zalaegerszeg városban és Zalaegerszeg járásban túlnyomó részben a Béke ligeti Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és EGYMI látja el.

AZ  ELLÁTÁS  FELTÉTELEI

Személyi feltételek

Gyógypedagógusaink a törvénynek megfelelően a sajátos nevelési igény típusának megfelelő végzettséggel rendelkeznek.

 • oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár
 • pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
 • logopédia szakos gyógypedagógiai tanár
 • szurdopedagógia szakos gyógypedagógia tanár
 • tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Az utazó gyógypedagógusi szolgálat sokrétű gyógypedagógiai tevékenységet lát el:

 • Logopédia
 • Komplex gyógypedagógiai ellátás
 • Pszichopedagógiai ellátás
 • Szurdopedagógiai tevékenység
 • Tiflopedagógiai tevékenység
 • Autizmus specifikus ellátás

Tárgyi feltételek

A nevelési oktatási intézmények kötelező felszerelésére vonatkozó előírásokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet161-167.§-a, valamint a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az óvodára és az iskolára vonatkozóan a melléklet külön szabályozókat tartalmaz a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának eszközeire.

SZAKMAI MUNKA

A szakmai munkát a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei határozzák meg. Ennek értelmében az elvárások mindig igazodnak a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósul meg.

Az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek/tanulók állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.

A fejlesztések magukba foglalják a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és a kognitív képességek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. Gyógypedagógusaink rendszeresen alkalmazzák a korszerű gyógypedagógiai módszereket, a digitális taneszközöket a pedagógiai munka hatékonyabbá tételének érdekében. Munkájukba beépítik a különféle műhelymunkák, tanfolyamok ismereteit, tapasztalatait. Együttműködnek az integráló pedagógusokkal, tanácsadói szerepkörben is megmutatkoznak. Szakmai munkaközösségünk tagjai aktívak, sokoldalúak, innovatívak, folyamatosan képzik magukat, szívesen vesznek részt az intézmény programjain, azok szervezésében. 

Kategória: